icoon gemeente in transitie

Gemeenten in transitie

Op 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociale domein in uw gemeente een feit. Met lokale oplossingen waar u straks trots op wil zijn. In oktober stelde de gemeenteraad een integraal beleidsplan sociaal domein vast. Er ligt nu overal in het land erg veel nadruk op hoe de decentralisaties op korte termijn te realiseren. 

Veel tijd voor de vraag wat daar mee te bereiken lijkt er daarbij niet te zijn. Terwijl dat nu juist de kern van de transformatie is. Lees verder →

projectenbrigade1wit

Verslag transitiebijeenkomst 15 oktober 2014

De Projectenbrigade  heeft samen met experts en 7 gemeenteraadsleden op 15 oktober gesproken over de drie transities in het gemeentelijk domein. Aan de hand van 5 thema’s hebben we nagedacht over welke praktische uitwerking u als raadslid kan gebruiken bij het opstellen van het nieuwe beleid. We bieden u onze oplossings- en denkrichtingen hierbij graag aan. U vind ze op deze website, en in dit verslag:

Rapportage_transitiebijeenkomst_15_oktober_2014

Ter inspiratie opende Ralf Embrechts de bijeenkomst met een gesproken column. De tekst daarvan vind u hier:

De gesproken column van Ralf Embrechts tijdens de bijeenkomst voor raadsleden ‘lokale ruimte voor integraal beleid in het sociaal domein’

Ga via  deze link naar het gehele overzicht: http://www.projectenbrigade.nl/category/werkplaatsen/werkplaats2/

 

commitment

Wie vormen deze werkplaats?

De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit thema en de discussie:

Arjan Biemans

Erna Bosschart

Niki Schipper

Nanneke van der Heijden

Maria van der Harst

Sofie Smeets

Alwin Hietbrink

Joachim Geerdink

Werner de Groot

Titus Smit

Ingrid Lips

Hayo Canter Cremers

Thera van der Heijden

Guus Liqui Lung

 

leiderschap

Thema 2 Ruimte voor burgerinitiatieven!

Voorbeeldmoties Right to challenge:

Zutphen motie Right to challenge

Utrecht motie Right to challenge

 

Burgerinitiatief is een hot topic, ook in het sociaal domein. Zorgcoöperaties die zich richten op senioren of gehandicapten, welzijnswerk in eigen beheer, en buurtinitiatieven die eenzaamheid tegengaan; er zijn veel voorbeelden te noemen.

Toch passen echte burgerinitiatieven maar lastig in de structuren die we kennen en met elkaar handhaven. Kleinschalige initiatieven in de buurt door burgers zelf gedragen of door kleine maatschappelijke ondernemers geïnitieerd zijn vaak de ‘pareltjes’ die we voorbij zien komen. Maar vaak ook weer zien verdwijnen. Gaan we het sociale domein echt anders organiseren, met elkaar, of beperkt de transitie zich tot een beroep op burgers meer individueel op te lossen?! 

Lees verder →

leiderschap

Thema 3: Regie door de burger zelf

 

Voorbeeldmotie integraal PGB:

Motie integraal PGB

De motie is overgenomen in de gemeenten Bergen en Utrecht. De door het college overnomen motie integraal PGB van de gemeente Utrecht is hier te lezen:

Motie Integrale PGB Utrecht

 

Achtergrondstudie AEF naar een integraal PGB:

Stappenplan invoering integraal pgb voor gemeenten AEF

 

Via deze link gaat u naar het gehele overzicht ‘gemeenten in transitie': http://www.projectenbrigade.nl/category/werkplaatsen/werkplaats2/

verankering

Thema 5: Verantwoording en financiering

Een voorbeeld van een buurtbegroting, een coproductie tussen gemeente en bewoners, én instrument voor de gemeenteraad om middelen transparanter en wijkgerichter in te zetten:

http://www.budgetmonitoring.nl/downloads/de%20buurtbegroting%20van%20stadsdeel%20oost.pdf

 

Het rapport van Stade Advies waar naar is verwezen:

Rapportage_kwetsbare_gezinnen_woerden Stade Advies

 

Onderzoek van de rekenkamer van gemeente Overbetuwe, met aangrijpingspunten voor het verbeteren van het proces en rol van de gemeenteraad:

Hier vind je de tekst van de rapportage.

visievorming

Thema 1: Inrichting en integraliteit

 

Motie ombudsman sociaal domein:

Utrecht motie onafhankelijke ombudsfunctie

 

Voorbeeldmotie t.a.v. de hardheidsclausule uit de gemeente Zoetermeer:

Zoetermeer Motie_1410-18_-_Barmhartiger_toepassen_van_de_hardheidsclausule_-_aangenomen

 

Vijf thema’s

 

Van Productdenken naar Resultaten

(Zorg-)organisaties zijn tot nu toe altijd bevraagd en gefinancierd naar producten. Die kan je ook makkelijk inkopen en afrekenen. Maar halen we met die producten de resultaten die we nodig hebben? En hoe voorkomen we dat er lokaal weer opnieuw geïnstitutionaliseerd wordt? Vergt dit niet een fundamenteel andere redenatie? En, nog belangrijker, weten we goed wat voor resultaten we eigenlijk nastreven in onze wijken en gemeente? 

Verantwoording én vertrouwen

Integraal beleid vergt lokale ruimte om schotten te slechten. (Financiële) controle volgt meestal afgebakende taken en budgetten, strijdig met de ambities om in de buurt, wijk, integrale afwegingen te maken. M.a.w. ruimte voor vertrouwen is ook nodig bij de systematiek van verantwoorden. Hoe kan u in uw gemeente hier ruimte voor creëren? Welke dilemma’s komt u hier in tegen? Hoe kan de raad hier mee omgaan? 

Regelruimte voor burgerkracht

Eigen kracht staat bij de transformatie die nu gaande is in onze samenleving centraal. Toch passen echte burgerinitiatieven maar lastig in de structuren die we kennen en met elkaar handhaven. Kleinschalige initiatieven in de buurt door burgers zelf gedragen of door kleine maatschappelijke ondernemers geïnitieerd zijn vaak de ‘pareltjes’ die we voorbij zien komen. Maar vaak ook weer zien verdwijnen. Gaan we het sociale domein echt anders organiseren, met elkaar, of beperkt de transitie zich tot een beroep op burgers meer individueel op te lossen?! Burgers gaan langzaamaan meesturen in het sociale domein door met elkaar dingen anders te doen. Hoe kan de gemeenteraad hier de juiste ruimte voor bieden?

Inrichting en integraliteit

In oktober ligt er een integrale beleidsnota voor het sociale domein in uw gemeente. Maar hebben we nu zo ingericht dat er ook echt integrale afwegingen gemaakt kunnen worden door professionals en burgers? (denk aan knip in de indicatiestelling in het keukentafelgesprek. Of het samenwerken in multidisciplinaire teams.) Alle partijen worden geacht integraal met elkaar samen te werken, maar levert dat ook echt nieuwe verhoudingen op?! Vooral als je ambitie is om niet verder te institutionaliseren, maar dingen fundamenteel anders te doen, op basis van een houdbare visie. 

Opschaling door de burger zelf

Uiteindelijk gaat het beleid van de gemeente over de burger. Niet over de voorzieningen. Als de eigen kracht van de burger echt wordt aangesproken, betekent dat niet alleen andere oplossingen buiten de formele circuits, maar tegelijkertijd ook meer ruimte voor de burger zelf om in crisis-situaties zelf de juiste stappen te zetten. Op ieder moment en vanuit eigen autonomie. Opschaling door de burger zelf sluit aan bij de urgentie, vraag en vraag flexibiliteit. Welke randvoorwaarden en experimenteer ruimte zijn er nodig om dit mogelijk te maken?