Vijf thema’s

Geplaatst op 19 / 10 / 2014

 

Van Productdenken naar Resultaten

(Zorg-)organisaties zijn tot nu toe altijd bevraagd en gefinancierd naar producten. Die kan je ook makkelijk inkopen en afrekenen. Maar halen we met die producten de resultaten die we nodig hebben? En hoe voorkomen we dat er lokaal weer opnieuw geïnstitutionaliseerd wordt? Vergt dit niet een fundamenteel andere redenatie? En, nog belangrijker, weten we goed wat voor resultaten we eigenlijk nastreven in onze wijken en gemeente? 

Verantwoording én vertrouwen

Integraal beleid vergt lokale ruimte om schotten te slechten. (Financiële) controle volgt meestal afgebakende taken en budgetten, strijdig met de ambities om in de buurt, wijk, integrale afwegingen te maken. M.a.w. ruimte voor vertrouwen is ook nodig bij de systematiek van verantwoorden. Hoe kan u in uw gemeente hier ruimte voor creëren? Welke dilemma’s komt u hier in tegen? Hoe kan de raad hier mee omgaan? 

Regelruimte voor burgerkracht

Eigen kracht staat bij de transformatie die nu gaande is in onze samenleving centraal. Toch passen echte burgerinitiatieven maar lastig in de structuren die we kennen en met elkaar handhaven. Kleinschalige initiatieven in de buurt door burgers zelf gedragen of door kleine maatschappelijke ondernemers geïnitieerd zijn vaak de ‘pareltjes’ die we voorbij zien komen. Maar vaak ook weer zien verdwijnen. Gaan we het sociale domein echt anders organiseren, met elkaar, of beperkt de transitie zich tot een beroep op burgers meer individueel op te lossen?! Burgers gaan langzaamaan meesturen in het sociale domein door met elkaar dingen anders te doen. Hoe kan de gemeenteraad hier de juiste ruimte voor bieden?

Inrichting en integraliteit

In oktober ligt er een integrale beleidsnota voor het sociale domein in uw gemeente. Maar hebben we nu zo ingericht dat er ook echt integrale afwegingen gemaakt kunnen worden door professionals en burgers? (denk aan knip in de indicatiestelling in het keukentafelgesprek. Of het samenwerken in multidisciplinaire teams.) Alle partijen worden geacht integraal met elkaar samen te werken, maar levert dat ook echt nieuwe verhoudingen op?! Vooral als je ambitie is om niet verder te institutionaliseren, maar dingen fundamenteel anders te doen, op basis van een houdbare visie. 

Opschaling door de burger zelf

Uiteindelijk gaat het beleid van de gemeente over de burger. Niet over de voorzieningen. Als de eigen kracht van de burger echt wordt aangesproken, betekent dat niet alleen andere oplossingen buiten de formele circuits, maar tegelijkertijd ook meer ruimte voor de burger zelf om in crisis-situaties zelf de juiste stappen te zetten. Op ieder moment en vanuit eigen autonomie. Opschaling door de burger zelf sluit aan bij de urgentie, vraag en vraag flexibiliteit. Welke randvoorwaarden en experimenteer ruimte zijn er nodig om dit mogelijk te maken?

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>