IMG_2813 klein

Keukentafelgesprekken

Zelfs de klassieke manager moet tegenwoordig op zijn handen zitten. Tot nu toe werd en wordt in onze maatschappij samenwerken en organiseren gezien als een lineair proces dat je kunt plannen, evalueren en volledig kunt begrijpen.

Deze klassieke benadering heeft veel beperkingen, terwijl we er nog steeds in lijken te geloven. Maar ook als we dit anders willen doen zijn er vele valkuilen. Wat werkt dan wel? Op welke manier ontstaat samenwerking en vernieuwing die wel recht doet aan de praktijk? En, wat is jouw rol hierin? Lees verder →

IMG_0308

Boek

Organisaties staan voor grote veranderingen in de manier van werken. De oplossingen liggen niet meer binnen de ‘muren’ van de organisatie, maar daarbuiten. Helaas wordt het bestaande repertoire aan handelingsmogelijkheden vanuit die organisaties gedomineerd door bestaande, bekende manieren van werken. Bijvoorbeeld door het geven van ‘opdrachten’. Ze zijn vaak gebaseerd op bestaande machtsverhoudingen, controle, behoud.

En voor een groot deel is er helemaal geen sprake van onwil, maar eerder onbekendheid. Voor de manager die geacht wordt coach te worden van zijn team kan dit bijvoorbeeld een behoorlijke zoektocht zijn. Organiseren doen we doorgaans nog door te sturen. Verankeren door het bedenken van procedures en samenwerken is toch vaker afbakenen dan echt verbinden. Het lijkt wel of we er de nieuwe woorden nog niet voor hebben, en het nieuwe jasje ons nog niet lekker zit.

Hoe kan je hier nu in de praktijk wél richting aan geven?!

Er zijn al talloze inspirerende voorbeelden die deze richting op wijzen:

Ronald van den Hoff met zijn boek Society 3.0

Jan Rotmans met zijn boek In het oog van de orkaan.

Maar geef jij dit nu in de praktijk invulling? Hoe vinden we die nieuwe werkvormen en verhoudingen? Hoe zorg jij voor commitment, andere resultaten, verankering door los te laten en richting?

Wouter Hart en Marius Buiting geven in hun boek Verdraaide organisaties aan hoe organisaties met deze beweging mee kunnen bewegen. De volgende stap is het echt anders gaan doen.

Schrijf mee aan het verhaal welke wereld de organisaties te wachten staat en en op welke wijze het werk verandert. Welke nieuwe mogelijkheden zie jij? Hoe hier in de praktijk mee aan de slag te gaan, stappen te zetten in een wereld die je nog niet helemaal kent?!

Misschien denk je: ‘Moet dat nu weer, een boek?!’ er zijn natuurlijk vele verschijningsvormen mogelijk. Blogs, e-book, you name it.

Laat een bericht achter over jouw suggesties:

First
Last

 

De Manager in transitie, bevind jij je ook tussen beleid en realiteit?!

Bijeenkomst 2 juni 2014, Seats2meet, Utrecht 

Beleid en realiteit lopen nogal eens uit elkaar. Dat weet u. Samenwerken is het adagium de afgelopen jaren in zorg en welzijn. Van zorgorganisaties werd en wordt verwacht dat ze samenwerken om integrale zorg te verlenen. De transitie die momenteel gaande is gaat uit van integrale samenwerking, bijvoorbeeld in sociale wijkteams. Ondertussen beweren talloze deskundigen (ineens?) dat je organisaties helemaal niet moet willen laten samenwerken! Althans, dat is op zijn minst vragen om problemen.  Lees verder →

lemniscaatklein

Transitiewerkplaats: ontwikkelen dialoogmethodiek

In deze tijd van transitie komen bestaande en nieuwe belangen bij elkaar. Het speelveld ziet er ineens heel anders uit. Partijen die voorheen weinig met elkaar te maken hadden zitten nu regelmatig om de tafel. Hoe komen we hierin tot nieuwe werkbare verhoudingen? Lees verder →

projectenbrigade1wit

Transitiebijeenkomsten; inspiratie en oplossingen voor organiseren 3.0

Transitiebijeenkomsten, 31 maart, 28 april en 2 juni 2014, Utrecht.

De ProjectenbrigadeVrijplaats voor verandering,  inspiratie en oplossingen voor organiseren 3.0

Deze tijd van transitie vraagt om andere manieren van organiseren, voorbij de ons bekende grenzen. Bestaande regels en structuren staan de vernieuwing in het werk vaak in de weg. Het is tijd om ruimte te vinden voor nieuwe vormen van (samen-)werken die wel de maatschappelijke impact hebben die we voor ogen hebben.

De Projectenbrigade onderzoekt en formuleert nieuwe uitgangspunten voor het organiseren van het publieke domein en nodigt je uit om vanuit jouw ervaring een bijdrage te leveren aan deze Vrijplaats voor verandering. Vanaf 31 maart gaan we met elkaar een aantal nieuwe wegen verkennen:

– Organisaties in transitie, 31 maart 2014, Seats2meet, Utrecht: In deze tijd van transitie komen bestaande en nieuwe belangen bij elkaar. Het speelveld ziet er ineens heel anders uit. Partijen die voorheen weinig met elkaar te maken hadden zitten nu regelmatig om de tafel. Hoe komen we hierin tot nieuwe werkbare verhoudingen? Het nieuw, onbekende, vergt ook nieuwe werkvormen: in een ‘werkplaats’ werken we met elkaar aan een methode om met elkaar tot nieuwe werkbare verhoudingen te komen. Wie ontwikkelt er mee?! Hoe komen we in het gesprek van een groep ‘stakeholders’ naar een groep ‘shareholders’ met een gemeenschappelijke ambitie?

– Gemeenten in transitie, 28 april 2014, Meetingplaza, Utrecht: innovatie in de zorg en het sociale domein vergt vergaande samenwerking. Toch lijkt echt samenwerken bij de transities die gaande zijn voor velen nog geen prioriteit te hebben. Nieuwe perspectieven blijven hierdoor uit. De transitie slaagt aleen als alle betrokken partijen – gemeenten, organisaties, zorgverzekeraars en burgers – samen om tafel gaan en boven de eigen belangen uitstijgen Wat is er nodig om wel die nieuwe perspectieven met elkaar te realiseren? Een inspiratiesessie met gemeenten.

– De Manager in transitie, 2 juni 2014, Seats2meet, Utrecht. LET OP, nieuwe datum! De veranderingen waar zorg en welzijn voor staan hebben veel impact op de rol en positie van jou als manager. Denk aan professionals die meer eigen regie krijgen bij het invullen van hun werk, met steeds minder bemoeienis van jou als leidinggevende, wijkgericht werken en de toenemende samenwerkingsverbanden met andere partijen. Deze veranderingen vergen nogal wat van projectleiders en managers in de zorg en het sociale domein. Er ontstaat een nieuw speelveld, met nieuwe producten, samenwerkingspartners en andere financieringsbronnen.

De behoeften van burgers gaan boven regels en procedures. Marktgerichtheid moet gecombineerd worden met samenwerking met andere partijen. Wat betekent dit voor mijn rol als manager? Hoe leg ik verbinding met partijen in de buitenwereld en hoe maak ik die effectief?

 

Schrijf je hieronder in. De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 tot 17.00 uur. We zijn te gast bij de Mondaymeetup van Seats2meet. Na afloop houdt Seats2meet een borrel om verder met elkaar in gesprek te raken. Tot dan!

 

First
Last
IMG_2353 klein

Inspiratie en oplossingen voor het organiseren 3.0

Deze tijd vraagt om andere manieren van organiseren, voorbij de ons bekende grenzen.

Bestaande regels en structuren staan het werk vaak in de weg. Het is tijd om ruimte te vinden voor nieuwe vormen van werken die wel maatschappelijke impact hebben.

De projectenbrigade formuleert nieuwe uitgangspunten voor het organiseren van het publieke domein en nodigt je uit om vanuit jouw ervaring een bijdrage te leveren aan deze vrijplaats voor verandering!

Tijd van transitie.

Tegelijkertijd vallen veel bestaande structuren, werkwijzen en zekerheden langzaam weg en veranderen, zonder dat er vernieuwing voor in de plaats komt. Onze samenleving is gemerkt en ongemerkt in transitie. Steeds meer verantwoordelijkheid komt lokaal te liggen. We moeten opnieuw met elkaar uitvinden hoe we dat organiseren. Veel minder voor de burger, en veel meer door de burger. Het is tijd om ruimte te vinden voor nieuwe vormen van werken die wel maatschappelijke impact hebben.

Het organiseren van samenwerking en vernieuwing is lastig. Zelfs de meeste ‘best practises’ hebben moeite om de pilot fase te ontstijgen. Het blijven projecten in de zijlijn van de organisaties en verdwijnen weer uit beeld. Waarom?

Klassieke manieren van organiseren brengen ons hierin niet verder. Het vasthouden aan de zekerheden hiervan staat het halen van nieuwe resultaten in de weg. Jan Rotmans spreekt zelfs van een systeemcrisis. De Projectenbrigade is een broedplaats voor nieuwe manieren van werken, manieren die we nog niet kennen maar wel al op veel plekken aan het verkennen zijn.

Op deze site vind je op basis van vijf thema’s inzichten en werkwijzen om aan de klassieke manieren van organiseren te ontstijgen. Geen quick fix, maar inspiratie om tot andere oplossingen te komen.

De projectenbrigade is een platform in ontwikkeling. De projectenbrigade wordt gevormd door een netwerk van deskundigen op het vlak van vernieuwing en verbetering. Lees hier meer over de projectenbrigade.

Weg van de vervreemding

Waarom deze ‘vrijplaats’? Het organiseren van samenwerking in teams, tussen organisaties en het realiseren van resultaat via projecten is voor degenen die dit ‘trekken’ vaak lastig.

Hoe komt dit? In onze manier van werken wordt het handelen meer bepaald door de met elkaar bedachte ‘rationaliteit’ van de organisatie(-s), of het geheel van opvattingen hoe je dingen doet. En tegelijkertijd doen we ook maar wat. Denk bijvoorbeeld aan de hooggehouden illusie van planmatig werken. Hierop ‘afrekenen’ is bijvoorbeeld makkelijker dan elkaar (aan-)spreken. Maar veel vaker gaan we elkaar gewoon uit de weg, zolang het kan (en doen ons werk). Het meedraaien in deze stroom leidt tot een rationaliteit, of een werkelijkheid die niet meer aansluit bij wat er echt toe doet, wat echt is. Dit leidt tot vervreemding.

Vervreemding ontstaat bijvoorbeeld als (productie-)processen worden voorgeschreven en opgedeeld in kleine handelingen. Vervreemding ontstaat als het organiseren of de organisatie belangrijker wordt dan de inhoud, dat waar het allemaal om begonnen was. Bijvoorbeeld stafdiensten maken het mensen vaak onmogelijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De tendens is om te willen sturen, beheersen, terwijl juist het geven van eigenaarschap aan professionals betere resultaten oplevert!  Eigenaarschap is het tegenovergestelde van vervreemding. Maar hoe stuur je dat dan? Hoe manage je dat dan?

Persoonlijk

Vernieuwing begint bij mensen, niet bij de systeemwereld van organisaties. Sociale interactie tussen mensen is leidend bij de ontwikkeling van organisaties. De projectenbrigade stelt de mens; de projectleider, teamleider of maatschappelijk ondernemer centraal als spil in het behalen van maatschappelijk resultaat. Ik kom er steeds meer achter dat hoe deze personen zich verhouden tot de context de meest bepalende factor is. Herken je dat bij jezelf? Natuurlijk heeft de setting waarin je opereert invloed. In literatuur wordt er vaak verwezen naar de rol van het topmanagement. Met name vanuit tendens te werken aan complexiteitsreductie om daarmee snel een resultaat te halen. Het is verleidelijk om hier het accent te leggen, op terug te grijpen (als het lastig wordt) en alle hoop op te richten. Ik geloof er niet in.

Persoonlijk leiderschap

We leven in een wereld die niet goed lineair te organiseren is. Ja, de klok tikt verder, dat is een ding dat zeker is. Maar voor de rest is de ambiguïteit een stuk groter dan we vaak toegeven. Terwijl we nog wel in lineaire oplossingen en werkwijzen geloven.

In een context die ambigue is, de hiërarchie niet meer de oplossingen biedt, is uiteindelijk het persoonlijk leiderschap van ieder individu bepalend.  Mensen die ruimte durven benutten, volhouden op taaie momenten, op zoek gaan naar verbinding, inspiratie en zingeving. Het terughalen van het eigenaarschap, of je daar nu zelf aan werkt of de organisatie hier stappen in zet, betekent dat je zelf (weer) voor keuzes en afwegingen komt te staan. Je bent hierbij aangewezen op een eigen referentiekader. Het is belangrijk helder te krijgen wat je eigen bron is (als die niet meer op een hiërarchische wijze van ‘boven’ komt…). En het blijkt, hoe meer je je verbonden voelt met jezelf, hoe beter je de verbinding aan kan gaan met je omgeving.

Dit betekent: weten wat je wil, echtheid, persoonlijk en communiceren waar je voor staat.

Met anderen!

De positie van ‘kartrekker’, projectleider of regisseur is vaak eenzaam. De projectenbrigade ondersteunt onderlinge uitwisseling, biedt inspiratie en referentiekader. Onder begeleiding van elkaar en deskundigen lukt het vaak een stapje verder te komen. De projectenbrigade biedt een context voor personen die hierin zoekende zijn en zich ontwikkelen, waarin bijeenkomsten en een specifiek aanbod georganiseerd wordt. Op een open wijze, waarbij aanbieders en maatschappelijke partijen kunnen inspringen.

Lees verder →