icoon gebiedsgericht roze

Versnellingsessie sociale initiatieven, Unusual Business! Utrecht 30 maart 2016

Geplaatst op 03 / 03 / 2016

Kom woensdag 30 maart naar Utrecht voor de versnellingssessie over waardecreatie door maatschappelijke initiatieven. Met inspirerende voorbeelden, uitdagende deelsessies en aandacht voor wat er goed gaat rondom knelpunten, maken we er een inspirerende dag van. Meld jouw initiatief aan voor een pitch en kennissessie op 30 maart!

Datum: woensdag 30 maart 2016, 10.00 – 17.30 uur

Locatie: Seats2Meet, Utrecht

Aanmelden: via bram.heijkers@platform31.nl (bel met eventuele vragen 06 – 3013 6162)

 

Programma: Nieuwe stedelijke economie: unusual business!

10.00 Welkom en inleiding

10.15 Unusual business!

Sociale en maatschappelijke waarde, menselijkheid en versterking van de democratie als pijlers van de nieuwe stedelijke economie. Nathan Rozema (Labyrint Onderzoek en advies) deelt zijn ervaringen in diverse steden gedurende de laatste jaren met ons. 

11.00 Deelsessies ronde 1, 4 stappen voorwaarts!

De nieuwe stedelijke economie vormen we met elkaar in nieuwe rollen, vormen en businessmodellen: welke ontwikkelingen zijn de komende jaren te verwachten en hoe kunnen we daar op een constructieve manier op voorsorteren?

  • Mijn wijk is mijn pensioen. Actieve bewoners die werken aan verduurzaming van energie gaan bijvoorbeeld ook met zorg aan de slag. Zij werken aan een toekomst met beheersbare kosten voor energie, zorg, groen, voedsel, welzijn. Is het de moeite waard om geld daarin te investeren, en niet in bijvoorbeeld pensioenen die worden gegarandeerd door overheid en markt? Is met andere woorden een sterke wijk het betere pensioen, en is de wijkeconomie de sterkere economie, omdat bewoners deze versterken op een wijze die overheid en markt niet kunnen? Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
  • Een gelijk speelveld voor ondernemende gemeenschappen. Nu een aantal ondernemende initiatieven de pioniersfase voorbij zijn en flink doorgroeien, wordt het belang van een professionele, goed georganiseerde werkomgeving steeds groter. Door initiatieven als ondernemer te behandelen met alle ondersteunende faciliteiten van dien, door ze uit het subsidiecircuit te halen en financiering in de vorm van garanties, leningen of investeringen te bieden. En door ze als serieuze partij naast klassieke marktpartijen te behandelen. Kortom, tijd voor (h)erkenning en een gelijk speelveld! Koos van Dijken en Bram Heijkers (SEiSMiC/P31) 
  • De deeleconomie groeit, en hoe! De deeleconomie is in enkele jaren tijd een groeiende business geworden. Tegelijkertijd gaat die groei, zoals zoiets altijd gaat, samen met groeistuipen, voorspoed en tegenslag. Hoe ontwikkelt de deeleconomie zich in Nederland? Hoe houden initiatieven hun sociale basis vast terwijl groei ook leidt tot een toenemende vraag om efficiency? En hoe beïnvloeden globale en lokale ontwikkelingen elkaar? Pieter van de Glind (ShareNL)
  • Uitwisseling als economische transactie; geven en leren. Het toeval voorbij! Co-creatie en serendipiteit zijn de buzzwords van de goeroes nieuwe economie. Samen delen en onverwachte ontmoetingen worden als motor voor sociale innovatie gezien. In de praktijk loopt het vaak anders. Laten we sociale innovatie afhangen van deze toevalligheden? Hoe zorgen we er voor dat het ‘toeval’ niet de enige succesfactor is en wederkerigheid in de samenwerking ontstaat? Uitwisseling van kennis en leerervaringen vindt regelmatig plaats maar een platform voor ondernemende gemeenschappen is er nog niet. Het idee van de SIAC en een fictieve munt bieden inspiratie. Hoog tijd om initiatiefnemers beter met elkaar te verbinden! Arjan Biemans en Erna Bosschart (SIAC)

12.30 Lunch

13.15 De ʻachterkantʼ van het knelpunt

Natuurlijk lopen ondernemende stadmakers tegen knelpunten in regels, bureaucratie etc. aan, tegelijkertijd helpen of beschermen die regels weer andere belangen. Zo heeft ieder knelpunt een achterkant, die soms begrijpelijk maakt waarom het knelpunt er is. Door vanuit die achterkant in enkele snelle reflecties het gesprek aan te gaan, kunnen conflicterende belangen vanuit een positieve insteek besproken worden, en waar nodig realistische aanpassingen worden voorgesteld. Onder het motto: Schuring geeft glans…

14.00 Deelsessies Ronde 2, Slim en snel matchen van aanwezige partijen, kennis en ervaringen 

5 deelnemers pitchen een van tevoren ingebrachte case en bespreken die in een door DRIFT en de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkeld rollenspel met als doel cases aan te scherpen en goede aanknopingspunten voor lokale samenwerking te bieden. O.l.v. Sarah Rach, DRIFT en Saskia Ruijsink, EUR 

15.30  Café De Topsector; bijpraatborrel

 

Op woensdag 30 maart a.s. organiseren SEiSMiC en SIAC een Versnellingssessie voor (gevorderde) ondernemende social innovators en hun initiatieven.

Naast overheden en marktpartijen worden ondernemende burgers en gemeenschappen steeds actiever in het realiseren van nieuwe oplossingen in onderwijs, zorg, welzijn, huisvesting, arbeid, etc. Gemeenschapsinitiatief krijgt meer massa en kracht, zoals blijkt uit de ongeveer 800 resp. 400 initiatieven die in Amsterdams en Den Haag actief zijn.

Initiatieven worden ook professioneler, wisselen steeds meer kennis uit en verbinden zich aan elkaar. Ze worden zo steeds meer een derde ‘partij’ die naast overheden en de markt de stedelijke economie wezenlijk beïnvloedt.

In interactie met bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen ontstaan zo vele nieuwe samenwerkingsverbanden. Niet tijdelijk, maar met een langdurige ambitie. Verhoudingen veranderen, rollen en zekerheden wijzigen, denken over waardecreatie verandert, en het idee van democratische verantwoording krijgt nieuwe dimensies. Met als gevolg een wezenlijk veranderende stedelijke economie.

We nodigen initiatiefnemers uit voor een bijeenkomst om hier versnelling in te brengen. Samen sporen te verleggen om de transformatie actief in eigen handen te nemen. Om te werken aan die nieuwe economie. Het eindplaatje hoeft niet af te zijn voordat we gaan bewegen: in principe is alles er al, op kleine schaal (bijvoorbeeld in de wijk) of op grotere schaal.

 

Hier vind je de Uitnodiging NaNet 30 maart def.

Plaats als eerste een reactie...

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>