icoon burgerinitiatieven

Nieuw Perspectief!

Burgers en organisaties zijn op zoek naar nieuwe oplossingen in de domeinen van onderwijs, zorg, welzijn, huisvesting en arbeid. Er komen daarbij veel vraagstukken naar boven bij het opnieuw vinden van ieders rol en het nieuwe perspectief. In 2015 zijn we aan de slag gegaan met vijf casussen om hierin concrete stappen te zetten.

Ondertussen heeft Nieuw Perspectief! een vervolg gekregen in Europees verband en hebben we het SIAC-netwerk opgericht: www.siac.network. Dit netwerk is er op gericht in steden de juiste ondersteuningsstructuur voor burgerinitiatieven te realiseren. Lees meer op de website.

Hier vind je het verslag van de eerste pitch-bijeenkomst op 26 januari 2015, tijdens de mondaymeetup van S2M: Verslag en suggesties uit de pitch-bijeenkomst van 26 januari 2015 Met deze input gaan kleine teams aan de slag met de casussen. Je kan je nog aanmelden! (via info(at)projectenbrigade.nl

30 maart 2016 gaan we verder in Nederland met de Versnellingssessie sociale initiatieven, Unsusual Business! Klik hier voor de achtergrondinformatie en aanmelden!

Lees verder →

icoon gebiedsgericht roze

Versnellingsessie sociale initiatieven, Unusual Business! Utrecht 30 maart 2016

Kom woensdag 30 maart naar Utrecht voor de versnellingssessie over waardecreatie door maatschappelijke initiatieven. Met inspirerende voorbeelden, uitdagende deelsessies en aandacht voor wat er goed gaat rondom knelpunten, maken we er een inspirerende dag van. Meld jouw initiatief aan voor een pitch en kennissessie op 30 maart!

Datum: woensdag 30 maart 2016, 10.00 – 17.30 uur

Locatie: Seats2Meet, Utrecht

Aanmelden: via bram.heijkers@platform31.nl (bel met eventuele vragen 06 – 3013 6162)

 

Programma: Nieuwe stedelijke economie: unusual business!

10.00 Welkom en inleiding

10.15 Unusual business!

Sociale en maatschappelijke waarde, menselijkheid en versterking van de democratie als pijlers van de nieuwe stedelijke economie. Nathan Rozema (Labyrint Onderzoek en advies) deelt zijn ervaringen in diverse steden gedurende de laatste jaren met ons. 

11.00 Deelsessies ronde 1, 4 stappen voorwaarts!

De nieuwe stedelijke economie vormen we met elkaar in nieuwe rollen, vormen en businessmodellen: welke ontwikkelingen zijn de komende jaren te verwachten en hoe kunnen we daar op een constructieve manier op voorsorteren?

  • Mijn wijk is mijn pensioen. Actieve bewoners die werken aan verduurzaming van energie gaan bijvoorbeeld ook met zorg aan de slag. Zij werken aan een toekomst met beheersbare kosten voor energie, zorg, groen, voedsel, welzijn. Is het de moeite waard om geld daarin te investeren, en niet in bijvoorbeeld pensioenen die worden gegarandeerd door overheid en markt? Is met andere woorden een sterke wijk het betere pensioen, en is de wijkeconomie de sterkere economie, omdat bewoners deze versterken op een wijze die overheid en markt niet kunnen? Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
  • Een gelijk speelveld voor ondernemende gemeenschappen. Nu een aantal ondernemende initiatieven de pioniersfase voorbij zijn en flink doorgroeien, wordt het belang van een professionele, goed georganiseerde werkomgeving steeds groter. Door initiatieven als ondernemer te behandelen met alle ondersteunende faciliteiten van dien, door ze uit het subsidiecircuit te halen en financiering in de vorm van garanties, leningen of investeringen te bieden. En door ze als serieuze partij naast klassieke marktpartijen te behandelen. Kortom, tijd voor (h)erkenning en een gelijk speelveld! Koos van Dijken en Bram Heijkers (SEiSMiC/P31) 
  • De deeleconomie groeit, en hoe! De deeleconomie is in enkele jaren tijd een groeiende business geworden. Tegelijkertijd gaat die groei, zoals zoiets altijd gaat, samen met groeistuipen, voorspoed en tegenslag. Hoe ontwikkelt de deeleconomie zich in Nederland? Hoe houden initiatieven hun sociale basis vast terwijl groei ook leidt tot een toenemende vraag om efficiency? En hoe beïnvloeden globale en lokale ontwikkelingen elkaar? Pieter van de Glind (ShareNL)
  • Uitwisseling als economische transactie; geven en leren. Het toeval voorbij! Co-creatie en serendipiteit zijn de buzzwords van de goeroes nieuwe economie. Samen delen en onverwachte ontmoetingen worden als motor voor sociale innovatie gezien. In de praktijk loopt het vaak anders. Laten we sociale innovatie afhangen van deze toevalligheden? Hoe zorgen we er voor dat het ‘toeval’ niet de enige succesfactor is en wederkerigheid in de samenwerking ontstaat? Uitwisseling van kennis en leerervaringen vindt regelmatig plaats maar een platform voor ondernemende gemeenschappen is er nog niet. Het idee van de SIAC en een fictieve munt bieden inspiratie. Hoog tijd om initiatiefnemers beter met elkaar te verbinden! Arjan Biemans en Erna Bosschart (SIAC)

12.30 Lunch

13.15 De ʻachterkantʼ van het knelpunt

Natuurlijk lopen ondernemende stadmakers tegen knelpunten in regels, bureaucratie etc. aan, tegelijkertijd helpen of beschermen die regels weer andere belangen. Zo heeft ieder knelpunt een achterkant, die soms begrijpelijk maakt waarom het knelpunt er is. Door vanuit die achterkant in enkele snelle reflecties het gesprek aan te gaan, kunnen conflicterende belangen vanuit een positieve insteek besproken worden, en waar nodig realistische aanpassingen worden voorgesteld. Onder het motto: Schuring geeft glans…

14.00 Deelsessies Ronde 2, Slim en snel matchen van aanwezige partijen, kennis en ervaringen 

5 deelnemers pitchen een van tevoren ingebrachte case en bespreken die in een door DRIFT en de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkeld rollenspel met als doel cases aan te scherpen en goede aanknopingspunten voor lokale samenwerking te bieden. O.l.v. Sarah Rach, DRIFT en Saskia Ruijsink, EUR 

15.30  Café De Topsector; bijpraatborrel

 

Op woensdag 30 maart a.s. organiseren SEiSMiC en SIAC een Versnellingssessie voor (gevorderde) ondernemende social innovators en hun initiatieven.

Naast overheden en marktpartijen worden ondernemende burgers en gemeenschappen steeds actiever in het realiseren van nieuwe oplossingen in onderwijs, zorg, welzijn, huisvesting, arbeid, etc. Gemeenschapsinitiatief krijgt meer massa en kracht, zoals blijkt uit de ongeveer 800 resp. 400 initiatieven die in Amsterdams en Den Haag actief zijn.

Initiatieven worden ook professioneler, wisselen steeds meer kennis uit en verbinden zich aan elkaar. Ze worden zo steeds meer een derde ‘partij’ die naast overheden en de markt de stedelijke economie wezenlijk beïnvloedt.

In interactie met bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen ontstaan zo vele nieuwe samenwerkingsverbanden. Niet tijdelijk, maar met een langdurige ambitie. Verhoudingen veranderen, rollen en zekerheden wijzigen, denken over waardecreatie verandert, en het idee van democratische verantwoording krijgt nieuwe dimensies. Met als gevolg een wezenlijk veranderende stedelijke economie.

We nodigen initiatiefnemers uit voor een bijeenkomst om hier versnelling in te brengen. Samen sporen te verleggen om de transformatie actief in eigen handen te nemen. Om te werken aan die nieuwe economie. Het eindplaatje hoeft niet af te zijn voordat we gaan bewegen: in principe is alles er al, op kleine schaal (bijvoorbeeld in de wijk) of op grotere schaal.

 

Hier vind je de Uitnodiging NaNet 30 maart def.

A new story

Een interview met Charles Eisenstein, precies waar ‘het nieuwe perspectief’ over gaat.

leiderschap

Vijf thema’s, vijf casussen

Thema 1: Sociale innovatie en wet- en regelgeving

Burgers organiseren zaken vaak net even anders in een burgerinitiatief. Dat past vaak niet met het kader dat ondertussen al decennia is opgebouwd. Maar soms heeft het gewoon te maken met interpretatie van regelgeving of iemand die vindt dat regels op een bepaalde manier moeten worden nageleefd.

Casus ‘t Zorghuus Venray (www.zorghuus.nl)

Hier vind je de beschrijving van de casus: Casus_Zorghuus_Venray

 

Thema 2: Sociale innovatie en ‘her-institutionalisering’

In visie, beleid en praktijk is er vaak veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Als er over de financiering verantwoording moet worden afgelegd, budgetten berekend of worden afgerekend, dan ontstaat er vaak weer een dynamiek die een groot risico van ‘her-institutionalisering in zich heeft of het weer werken naar de ‘kolommen’.

Casus: De Nieuwe Jutter, Utrecht (http://denieuwejutter.nl/)

Hier vind je de beschrijving van de casus: Casus_DeNieuweJutter-1

 

Thema 3: Sociale innovatie en ‘vermeende’ concurrentie 

Samenwerking tussen bestaande organisaties en burgerinitiatief kan goed lopen, maar roept ook regelmatig vraagstukken op. De dynamiek verschilt, uitgangspunten, kaders. De ambitie is om elkaar te versterken en aanvullen, hoe doe je dat?

Casus Wijkbedrijf Roosendaal.

 

Thema 4: Bestaande infrastructuur en sociale innovatie

Vastgoed is neergezet vanuit de langere termijn, vanuit een redelijke mate van zekerheid over de financiering. De basis onder maatschappelijk vastgoed is in financiële zin steeds minder zeker. Welk nieuw perspectief is er?

Casus vrijkomend vastgoed Zoetermeer.

Hier vind je de beschrijving van de casus: Casus_Vidomes_LeegstandZorgvastgoed

 

Thema 5: Professionals en sociale innovatie

Bestaande organisaties in zorg en welzijn zijn op zoek naar verbindingen met andere doelgroepen, burgerinitiatieven, andersoortige initiatieven vanuit de samenleving. Hoe kan deze aansluiting, tussen wat burgers beweegt, en wat we maatschappelijk belangrijk vinden en organiseren, ontstaan?

Casus Trefpunt in de wijk, Zoetermeer.

Hier vind je de beschrijving van de casus: Casus_Vidomes&Middin

 

commitment

Wie zijn er bij dit netwerk betrokken?

Martijn Arnoldus

Arjan Biemans

Corine Boer

Jeroen Boon

Erna Bosschart

Jeffrey Esser

Kees Fortuin

Arie van der Ham

Jurgen van der Heijden

Nanneke van der Heijden

Bram Heijkers

Rob Keijzer

Mariska van Keulen

Martien Kromwijk

Sandy van Marrewijk

Rinske van Noortwijk

Marc Rakers

Marieke Verhagen

Mark Verhijde

 

 

Meld je hier aan voor dit netwerk:

Lees verder →

icoon gebiedsgericht roze

Nieuw perspectief internationaal: Social Innovation Acceleration in City’s (SIAC)

De projectenbrigade is op zoek naar partners, steden, universiteiten en hogescholen in Nederland in het kader van het Europese Leernetwerk Social Innovation Acceleration in City’s, kort SIAC. SEiSMiC is onderdeel van JPI Urban Europe. Lees verder →